Cursed Angel

41 tekstów – auto­rem jest Cur­sed An­gel.

Życie w sa­mot­ności ducha z ciałem uk­ry­tym gdzieś na pograniczu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 sierpnia 2011, 17:48

Nie mów nic, tyl­ko cicho pat­rz jak życie płynie w zmien­nym ryt­mie naszych serc... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2011, 12:45

W pułap­ce z niemym krzy­kiem na us­tach i sze­roko ot­warty­mi ocza­mi. W grze ze sztuczny­mi uśmiechami.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2011, 12:47

Jes­tem jak cień włas­ne­go echa, które wy­raża jakąś niedo­kończoną, wie­cznie niedos­ko­nałą myśl.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2011, 21:14

Gdy na­ruszysz jed­na belkę by coś pod­nieść, pop­ra­wić to i tak wszys­tko się wa­li. Sa­mo życie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lipca 2011, 20:50

Tańczyła we śnie jak zacza­rowa­na i nag­le ja­kiś głos oder­wał ją od marzeń. Znów do­tarło do niej trud­ne i nieob­liczal­ne życie.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2011, 10:15

Sztuczne ale­je życia pop­rzez które kroczy człowiek by poz­bierać myśli... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2011, 23:15

Pop­rzez kon­ste­lac­je gwiazd,
Pop­rzez wscho­dy i zacho­dy słońca,
Błąkam się przez myśli dal nie widząc ich końca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 czerwca 2011, 23:31

Przejść przez ba­lus­tradę uczuć jest jak przepłynięcie Wiel­kiego Kanionu...

niemożli­we i bez­sensow­ne, ale radosne... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 czerwca 2011, 23:19

Cza­sami tak nap­rawdę nie jes­teśmy świado­mi, że nie chcieli­byśmy by nasze marze­nie się spełniło...
Bo gdy już się spełni to oka­zuje się, że le­piej by było na­dal o tym marzyc niż mieć TO w rzeczywistości... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 czerwca 2011, 23:19
Cursed Angel

Jestem kimś, kim nie powinnam być. Duszą uwięzioną w niewłaściwym ciele. Mając przy sobie tylko ciche westchnienie i szept jaśniejącego mroku, szukam natchnienia i swojego bytu powodu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cursed Angel

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność